Afbeelding: Maak het vluchten voor dieren niet moeilijk!


Maak het voor de dieren niet moeilijk!

Maai van Binnen naar Buiten

Maai niet de randen!

Afbeelding: Eenvoudig wildwaarschuwingssysteem

Ga naar het midden van het perceel.

Afbeelding: Maai van binnen naar buiten

Maai van binnen naar buiten

Afbeelding: Maai, tenslotte, randen en overhoeken

Maai de randen


Gebruik uw GPS!
als stuurhulp!

Laad de video: Voorkom maaislachtoffers
http://www.over-reeen.nl/Portals/0/video/Voorkom_maaislachtoffers_420.jpg Geproduceerd door: D.Bulten
Op initiatief van J.Brinkman en Herzo van der Wal ontstane film over meest praktische manier om slachtoffers bij maaien hooigras te voorkomen. Gesteund door regio Achterhoek van Vereniging Het Reewild

12-05-2007
Kenniscentrum Reeën

Help om slachtoffers maaien te voorkomen

Vreemdmaken is het onaantrekkelijke maken van een gebied voor wilde dieren door bijv. geuren, geluiden en andere signalen. Men dient echter het succesgeheim in acht te nemen: de wildafschrikkers dienen pas de namiddag, avond voor het maaien in de rand van het perceel met lang gras en ruigten geplaatst te worden. Zodat de reegeit met haar reekalveren in de nacht het verontrust perceel verlaten.

De reegeit en de reekalveren zullen niet in een gebied blijven of gaan liggen waar zij nerveus worden van vreemde signalen. Zij zullen zich verstoppen op plaatsen waar zij zich wel veilig wanen bijvoorbeeld onder een braamstruik, in de hei of andere ruigte.

Er zijn boswachters die beweren dat reeën "vreemdmaken" mits steeds op dezelfde manier gedaan, als signaal voor het komende gevaar leren kennen.

Afbeelding: Plaatsen flattertüten

Als, na een koude periode eind mei, begin juni verrassend warm wordt hebben de reeën met hun kalveren het goed. Ze liggen enigszins beschut in het lang gras. Maar dan gaan ook de boeren en natuurbeheerders maaien. De reekalfjes lopen dan een grote risico om slachtoffer te worden van het maaien. De reekalveren zijn zich namelijk niet bewust van het gevaar dat er aan komt.

afbeelding: Reekalf in lang gras


In de zoogtijd zijn de reegeit en de reekalveren, dagelijks, maar gedurende een korte tijd bij elkaar. In de eerste twee weken liggen de kalveren vaak op enige afstand van elkaar. Om te zogen "roept", fiept, de reegeit de reekalveren naar zich toe. Na dit contact verstopt het reekalf zich weer en gaat bewegingsloos liggen. Het reekalf drukt zich. Het vertrouwd op de schutkleuren en het weinig afgeven van geuren.

Indien de reegeit, in deze eerste weken, bij de reekalveren is dan verdedigt de reegeit de kalveren door zich te laten zien. Bijvoorbeeld zie je dat een reegeit in het te maaien gras blijft staan. Of in geval van een hond negeert de reegeit de mens en benaderd de hond, wij denken om deze te verleiden tot jagen. Of als de belager het op het kalf heeft gemunt met de poten te slaan (lopers). Heeft u, in de zoogtijd, de indruk dat een reegeit, zich 'laat' zien, of uw hond aanvalt dan is dat hoogstwaarschijnlijk omdat er reekalveren in de buurt zijn!

Reekalveren hebben al in enkele uren veel van hun omgeving als veilig leren kennen. Voor het gevaar dat zij tot dan kenden hebben ze zich leren drukken. Al dan niet in een reflex laten ze zich vallen en drukken zich tegen de aarde. Doordat ze zo handelen laten ze een zeer klein spoor achter en kost het predatoren veel moeite om het spoor van het kalf te onderscheiden van de moeder die op haar beurt in de omgeving aandacht probeert te trekken. Echt vluchten hebben de jonge dieren zich nog niet aangeleerd, na een korte vlucht, zullen jonge reekalveren proberen zich te verschuilen. Een prachtig mechanisme maar helaas slecht als een maaimachine het leven van het reekalfje bedreigt. De jonge dieren zijn daardoor kwetsbaar voor de niets ontziende machines.

Zij zijn trouwens niet de enige slachtoffers van maaien van hooiland. (Wiessen ernteprocessen und die wirkung auf die fauna; ART-bericht 724, 2010)

Als je jaren op dezelfde manier je gras maait is het niet eenvoudig om een andere werkwijze te accepteren. Los van het voordeel dat van binnen naar buiten maaien voor wilde dieren heeft is het volgens ons efficiënter.

Als namelijk de eerste snede bij van binnen naar buiten maaien nauwkeurig wordt bepaald, bijvoorbeeld met stuurhulp dan wordt het steken tot een minimum beperkt en de buitenkant efficiënt gemaaid. Je rijdt minder over het gemaaide gras en je drijft de aanwezige dieren uit het perceel!

Dat lijkt logisch. Maar anno 2016 heeft Kenniscentrum Reeën geen onderzoek waarin bovenstaande is onderzocht! Wie levert ons het bewijs?

Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Dat betekent dat u onder de huidige wet zonder ontheffing gericht de reekalveren mag zoeken.

Wel bent u ook, in deze wet, als u redelijkerwijs kan weten dat u door u handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna veroorzaakt, verplicht dergelijk handelen achterwege te laten, voor zover zulks handelen in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd.

Maak het te bewerken gebied vreemd!! Voorkom dat de dieren in uw werkgebied zijn ten tijde van de werkzaamheden.

Beter iets doen dan niets doen.

Een aanvullende methode om maaislachtoffers te voorkomen is gebaseerd op het reekalveren opsporen en veiligstellen onmiddellijk voor en tijdens het maaien. Om te voorkomen dat de dieren terug zouden gaan in het te maaien perceel worden zij gevangen en, niet zelden, opgesloten. Deze methode brengt enorm veel stress met zich mee en maakt de zeer jonge dieren niet alleen bang voor het maaien maar ook voor mensen. Bovendien leren de dieren niet wat voor hen in een dergelijke situatie wel een veilige plek is.

Afbeelding: Reekalfjes opsporen en veiligstellen


Een reekalf is nooit ver van de moeder en ligt doodstil om zich te beschermen. Ze meent dat jij haar niet ziet omdat ze vertrouwd op haar schutkleur en het ontbreken van lichaamsgeur. Alleen in de eerste twee weken zal het niet snel vluchten. Bij aanraking zal het wel gaan. Als het dier vlucht laat er dan geen hond op jagen. Maak ook geen plotselinge geluiden. Het heeft namelijk geleerd zich plotseling te laten vallen en te drukken, vertrouwend op haar schutkleur en het ontbreken van lichaamsgeur. Laat het vluchten en een veilig heenkomen zoeken.

Moet je het dier verplaatsen. Zorg dan dat je het dier niet direct aanraakt maar bijvoorbeeld gras, hooi of grote bladeren gebruikt tussen jouw lichaam en het lichaam van het kalf.

Het is niet zo dat reekalveren niet meer door hun moeder worden aangenomen als deze door mensen zijn aangeraakt. Hoewel dit soms wel zo is komt het veel vaker voor dat de reekalveren weer door de reegeit worden aangenomen. Het is ook zo dat hoe minder de aanraking met mensen, huisdieren en vreemd geurende voorwerpen als jutezakken is, hoe beter de reegeit het kalf weer aanneemt.

Hier delen we uw ervaringen met van binnen naar buiten maaien en vreemd maken. Wilt je jouw ervaring ook delen reageer dan via het contactformulier Over Reeën.

'In De Nederlandse Jager nr. 11 van 2009 stond in deze rubriek een stukje over het redden van reekalveren van de maaidood.
Daartoe werd vlak voor het maaien het perceel doorzocht op de aanwezigheid van kalveren. Jaren geleden gingen wij bij WBE 'tVeald Overdinkel als volgt te werk: Vlak voor het maaien werd het te maaien perceel doorzocht op de aanwezigheid van kalveren. Als een kalf werd gevonden werd het dier in de dichtstbijzijnde houtwal gelegd en plaatsten wij een stuk gaas om de plek waar het kalf lag. Na het maaien werd het gaas verwijderd.', schrijft de heer Snippert uit Losser. 'Nu gaan we al enkele jaren als volgt te werk, waarbij een goede samenwerking met de grondgebruiker een pre is. Hij meldt ons een dag voor het maaien welke percelen worden gemaaid. De avond ervoor zetten we in het gras om de ongeveer 80 tot 100 meter bonenstokken met daaraan een opvallende en grote maar lichte zak die net boven het gras wappert. De reegeit haalt dan haar kalveren 's nachts uit het gras naar elders. Het werkt goed. Er is bij ons in die percelen geen reekalf meer verongelukt tijdens het maaien.'

De heer de vries, bedrijfsleider op een melkveebedrijf te Nijkerk (Gld): “Ons land ligt dwars door het bos heen. Er komen dan ook veel reeën voor. Die laten elk voorjaar vaak op dezelfde percelen langs bosranden hun kalveren achter. We proberen die bij het maaien te sparen door de avond ervoor stokken met een plastic zak te plaatsen. Vinden we een kalf, dan pakken we het (vanwege de reuk) met plukken gras in onze handen op en verplaatsen het naar de bosrand. Zoiets geeft een goed gevoel. Reeën eten graag mee van de snijrogge die we gebruiken bij grasland verbeteren. Schade heb ik daar niet van en ik vind het trouwens mooie beesten om te zien.”

De heer Groot Jebbink uit Vorden meldt: "Ik ben geen grootschalige boer maar maai hooi voor mijn paarden. Ik maai al jaren van binnen naar buiten. Het perceel is doorsneden met afrasteringen die ik aan de kopse einden open maak. Ik maai de avond van te voren de randen en de dag erop van binnen naar buiten. Ik vind dat gedoe met dat vreemd maken eigenlijk lastig. Ik zou de rand de avond van te voren kunnen vervangen door het los maaien van de afrasteringen en dan de volgende dag van binnen naar buiten kunnen maaien vanuit die tussen-afrasteringen. Ik ga het proberen."