Kenniscentrum Reeën

Meer en meer wordt gevraagd aan te tonen dat u weet waar u in de natuur mee bezig bent of dit nu beheer, onderzoek, fotografie of een andere vorm van natuur gebruik is. De materie is zo complex dat verschillend deskundigen een specifieke bijdrage in het kennis leveren. Het is belangrijk bij uw keus te bepalen hoe uw verkrijgen van de kennis wordt beoordeeld door de natuur beherende organisaties.

Twee goed gewaardeerde kennisbronnen voor het beheren van reeën zijn:

De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)

SJN geeft de cursus cursus Jacht & Faunabeheer. Deze cursus is de basis voor het jachtexamen. Dit jachtexamen is een verplicht element om een jachtakte aan te vragen. 

SJN geeft als aanvulling in samenwerking met de Vereniging Het Reewild de cursus Kennis & Beheer van Reeën. Deze cursus bereid cursisten voor op het certificaat Reeënbeheer VHR.:

IPC Groene Ruimte

Het IPC Groene Ruimte is voor de buitenruimte hét kennis- en praktijkcentrum voor het ontwikkelen van natuur- en groenbeheerders. Dat doen zij door de kennis en vaardigheden van de groene praktijk beschikbaar te stellen aan vakgenoten in de vorm van trainingen, opleidingen, vakliteratuur én het geven van onafhankelijk advies. Daar in zijn ook opgenomen cursussen gericht op het beheer van grote wilde hoefdieren (grofwild) waaronder een cursus Reewildbeheer die cursisten ook voorbereid op het certificaat Reeënbeheer VHR. Klik op de link voor het totale producten aanbod IPC

 

Icoon: Certificaat Reeënbeheer VHR 

 

Dit artikel geeft een inleiding naar instituten die studies bieden naar het ree en diens leefomgeving. Het overzicht is niet uitputtend maar geeft een beeld van wat in Nederland over reeën onderwezen wordt. Kennis is te vergaren door middel van:

Zelfstudie
Het Kenniscentrum Reeën is ingericht voor zelfstudie, het zelfstandig kennis vergaren. Je haalt zelf de kennis uit de enorme hoeveelheid bronnen. Iemand die zich de kennis zo meester heeft gemaakt is een autodidact. Je zou kunnen zeggen het Kenniscentrum Reeën is een autodidact. Eén van de onderdelen is ook het raadplegen van deskundigen en medegebruikers.

Deskundigen?
Het leren van deskundigen en ervaren liefhebbers vraagt onze en jouw aandacht. Kennishebbers zoals wetenschappers (biologen en ecologen) kun je proberen te benaderen als je specifieke vragen hebt. Vraag je daarbij af of zij zich lange tijd met reeën bezig hebben gehouden en dit nog steeds doen. Dat doen wij ook.

Voor een belangrijk deel kom je hun kennis vanzelf tegen als je vak tijdschriften en andere publicaties leest of een opleiding of cursus volgt. Die kennis is vaak afgestemd en getoetst aan kennis van anderen. Want en dat is belangrijk. Je hoort te toetsen of de inhoud klopt. De deskundigen in onderzoeken en toetsen zijn de wetenschappelijke instituten.

Ervaringsdeskundigen
Bij leren van ervaringsdeskundigen, de mensen die veel tijd doorbrengen in het veld is dat veel minder duidelijk. Dit soort mensen kunnen je alles vertellen over wat zij waarnemen en lezen. Zij kunnen kennis vaak in een context plaatsen en daarmee de bron voor voor nieuwe kennis vormen. Het is echter pas kennis nadat dit feitelijk bevestigd is door andere, onafhankelijke, waarnemers bij voorkeur door wetenschappelijke aanpak.

Wees steeds kritisch op wat je verteld en getoond wordt. Het Kenniscentrum Reeën is voortdurend bezig de kennis en context die zij heeft te spiegelen aan bevindingen van anderen. Om zodoende het niveau van de kennis te verbeteren.

Studeren

In Nederland zijn verschillende hogescholen en universiteiten met een landbouwkundige en/of natuurgerichte achtergrond. In 2004 is nagegaan wat op deze instellingen over het ree gedoceerd wordt. Hieronder in het kort de bevindingen van deze zoektocht.

Kortom: op verschillende hogescholen en universiteiten komt het ree in meer of mindere mate aan bod. Bij de hogescholen betreft het veelal stof die aangeboden wordt als onderdeel van een vak, bij de universiteiten ligt dit anders; naast het volgen van vakken zijn er onderzoeksprogramma’s waar reeën een rol in spelen. Je kunt in principe zelfs afstuderen op het ree als dit binnen de context van zo’n programma valt.

Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt o.a. de opleiding Bos- en Natuurbeheer. Bij het onderdeel ‘natuurbeheer’ wordt ook het ‘faunabeheer’ behandeld. Het dictaat faunabeheer besteedt aandacht aan reeën in de vorm van een vijftal artikelen:

  • Algemene info over de nederlandse Cervidae (ree en edelhert)
  • Vertonen reeën onder natuurlijke(r) omstandigheden ander sociaal gedrag?
  • Reeën zonder bejaging
  • Effecten van de afsluiting van natuurgebieden op het gedrag van grote zoogdieren
  • Het ree in de 21e eeuw

Van Hall Larenstein kent ook de opleiding Diermanagement. In die opleiding staat de relatie tussen mens en dier centraal en wordt ingegaan op de functies die dieren in onze samenleving vervullen: van gezelschapsdier tot studieobject. Bij diermanagement draait alles om non-productie dieren zoals gezelschapsdieren, dierentuindieren, wildlife en proefdieren. Meer weten over Van Hall Larenstein? Kijk op www.hvhl.nl.

Wageningen Universiteit

Aan de Wageningen Universiteit (WUR), binnen faculteit dierecologie wordt het vak ‘animal ecology’ gegeven. Daarin wordt niet per dier ingegaan op de ecologie van een soort, maar worden thema's behandeld als populatiedynamica en verteringsfysiologie.

Bij deze thema's wordt veelal wel ingegaan op hoe dat dan bij het ree in elkaar steekt. Reden hiervoor is dat van het ree en hertachtigen vrij veel bekend is. Wat meer specifiek onderscheid men binnen dierecologie verschillende thema’s, zoals begrazingsecologie en andere plant-dierrelaties. Dit thema gaat in op zaken als: relatie vertering van herbivoren en hun grootte, de invloed van vegetatiehoogte op het foerageergedrag, het effect van grootte van de herbivoor op snelheid van grazen, draagkrachtbepaling voor ree en damhert in een duingebied (Amsterdamse Waterleiding Duinen). Een ander thema is faunabeheer. Binnen dat thema worden onder andere aandacht geschonken aan hoe Nederland eruit zou zien als er niet meer gejaagd zou worden. Dit onderwerp is gerelateerd aan de wet waarin het aantal te bejagen soorten wordt gereguleerd. De discussie over al of geen doden uit oogpunt van duurzaam benutten natuur en/of voorkomen invloeden door in het wild levende dieren duurt onverminderd voort. Wat zouden de consequenties zijn als er niet meer gedood zou worden in ons land? Zowel plezierjacht als beheersjacht zullen in de beschouwingen worden betrokken. Het thema heeft als doel inzichtelijk te maken waar de lacunes in onze kennis ziten en wat wel en niet nodig is om tot actief beheer van fauna over te gaan. Internetpagina: www.wageningenuniversity.nl.

Katholieke Universiteit Nijmegen

Binnen de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)bestaat de subfaculteit Biologie als onderdeel van de opleiding Milieunatuurwetenschappen. De Subfaculteit Biologie bestaat uit zes afdelingen en twaalf leerstoelgroepen, die onderwijs verzorgen en onderzoek verrichten. Een voor ons wellicht interessante leerstoelgroep is Dierecologie en Dierecofysiologie. De leerstoelgroep richt zich echter vooral op zoet- en zoutwaterleven. Internet: www-eco.sci.kun.nl/AnimalEcology.htm, www.biowetenschappen.sci.kun.nl.

Rijksuniversiteit Utrecht

De Rijksuniversiteit Utrecht (RUU) heeft een onderwijsmodule ‘Wildlife management’ als keuzevak voor 4e-jaars studenten bij de veterinaire faculteit. Hier wordt inzicht gegevens in de betrokkenheid van dierenartsen bij populatiebeheer van niet gehouden, in het wild levende, dieren, in dit geval reeën. Ingegaan wordt op de Flora- en Faunawet en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Er worden zowel hoor- als werkcolleges gegeven.

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen