Afbeelding: Maak het de dieren niet moeilijk!


Maak het de dieren niet moeilijk!

Maai van Binnen naar Buiten

Maai niet de randen!

Afbeelding: Eenvoudig wildwaarschuwingssysteem

Ga naar het midden van het perceel

Afbeelding: Maai van binnen naar buiten

Maai van binnen naar buiten

Afbeelding: Maai, Tenslotte, randen en overhoeken

Maai daarna de randen


Gebruik uw GPS!
als stuurhulp!

Laad de video: Voorkom maaislachtoffers
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/2016_voorkom_slachtoffers_maaien_864.jpg Op initiatief van J.Brinkman en H. van der Wal ontstane film over praktische manier om slachtoffers bij maaien hooigras te voorkomen.
Geproduceerd door: D.Bulten
Gesteund door regio Achterhoek van Vereniging Het Reewild

12-05-2007

Veel van wat je nodig hebt staat op deze website en kun je tonen, kopiëren en printen.

Bepaal eerst wat je wilt vertellen. Bijvoorbeeld waar reeën leven en hoe je een mannetjes ree (reebok) van een vrouwtje (reegeit) onderscheid. Daarna kun je iets over hoe ze leven en hoe we helpen reeën te redden van de machines.

Bijvoorbeeld door het voorkomen van slachtoffers tijdens het maaien. Tijdens je spreekbeurt zou je een fladderzak kunnen maken van een afvalzak! Wat een fladderzak is lees je op deze pagina. Klik op de grijze tekst om meer inhoud te zien.

We hopen dat we je zo helpen. Jij kunt ons ook helpen. Laat daarom foto's maken van je spreekbeurt en stuur deze aan ons! Alvast bedankt. Succes!!

Als, na een koude periode begin juni verrassend warm wordt hebben de reeën en hun kalveren het goed. Ze liggen enigszins beschut in het lang gras. Maar dan gaan ook de boeren en natuurbeheerders maaien.

afbeelding: Reekalf in lang gras


In die periode van het jaar, de zoogtijd, zijn de reegeit en de reekalveren dagelijks maar gedurende een korte tijd bij elkaar. Om te zogen "roept", fiept, de reegeit de reekalveren naar zich toe om te zogen. Na dit contact verstopt het reekalf zich weer en gaat bewegingsloos liggen. Het vertrouwt op de schutkleuren en het weinig afgeven van geuren. De reekalveren liggen onderling tot tientallen meters van elkaar. De jonge dieren lopen dan een groot risico om slachtoffer te worden van het maaien.

Indien de reegeit, in deze eerste weken, bij de reekalveren is dan verdedigt de reegeit de kalveren door zich te laten zien. Bijvoorbeeld zie je dat een reegeit in het te maaien gras blijft staan. Of in geval van een hond negeert de reegeit de mens en benadert de hond om deze met de poten te slaan. Heeft u, in de zoogtijd, de indruk dat een reegeit, zich 'laat' zien, of uw hond aanvalt dan is dat hoogstwaarschijnlijk omdat er reekalveren in de buurt zijn! En dus een teken dat ere slachtoffers kunnen vallen.

Reekalveren leren al in enkele uren zich te drukken voor gevaar. In een reflex laten ze zich vallen en drukken zich tegen de aarde. Hierdoor laten ze een zeer klein geurspoor achter en kost het predatoren veel moeite om de geur van het reekalf van de reegeit te onderscheiden. Die bovendien in de omgeving de aandacht van de belager probeert te trekken. Echt vluchten doen de jonge dieren niet. Na een korte vlucht, zullen jonge reekalveren proberen zich te verschuilen. Een heel succesvol gedrag maar helaas slecht als een maaimachine het leven van het dier bedreigt.

Reekalveren zijn niet de enige slachtoffers van maaien van hooiland. Als u meer wilt lezen over de effecten van hooien op de fauna raden we u aan Wiessen ernteprocessen und die wirkung auf die fauna te lezen.

Help om slachtoffers maaien te voorkomen

Wet Natuurbescherming Art. 1.11

 1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor ... voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
 2. Die zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:
  1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
  2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
  3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
 3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.

Wet Natuurbescherming Art. 3.10

 1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
  1. in het wild levende zoogdieren, waaronder het ree en amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers opzettelijk te doden of te vangen;
  2. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen, of
  3. vaatplanten van bepaalde soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

In lid twee van dit artikel staat dat de provincie ontheffing of een vrijstelling kan geven van bovenstaande handeling(en);

 1. als er:
  1. geen andere bevredigende oplossing bestaat;
  2. Zij nodig is:
   1. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben;
   2. ​voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
   3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
   4. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
   5. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats;
  3. geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.​
 2. De noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verbandhoudt met handelingen:
  1. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde;
  2. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
  3. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
  4. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren
  5. In het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw
  6. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
  7. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied
  8. in het algemeen belang
  9. bestendig gebruik.

Dat doet u door het te maaien gebied vreemd te maken!! De combinatie van opsporen, veiligstellen en vreemd maken voorkomt dat de dieren in het perceel zijn ten tijde van de werkzaamheden.

Beter iets doen dan niets doen.

Het opsporen van beschermde planten en dieren voor werkzaamheden noemen we ook wel schouwen. Voor het opsporen van dieren zijn diverse methoden ontwikkeld bijvoorbeeld het opsporen van warme nesten, eieren en dieren met drones. Tijdens dit opsporen ziet de drone-piloot waar de verblijfplaatsen van reeën en andere dieren zoals patrijzen, fazanten en weidevogels zich bevinden. De methode maakt het mogelijk om circa 10 hectare per uur af te zoeken als optie is het mogelijk de coördinaten vast te leggen.

Daar waar niet met drones mag worden gevlogen komt het voor dat met grote groepen vrijwilligers en honden de percelen worden afgezocht. Om te voorkomen dat de dieren teruggaan in het te maaien perceel worden zij gevangen en niet zelden, opgesloten. Hoogstwaarschijnlijk was het ook hier beter vreemd te maken.

Afbeelding: Reekalfjes opsporen en veiligstellen


Deze methode brengt namelijk enorm veel stress met zich mee en maakt de zeer jonge dieren niet alleen bang voor het maaien maar in vijfentwintig procent van de gevallen ook vreemd voor de reegeit. Bovendien leren de reekalveren niet wat voor hen in een dergelijke situatie wel een veilig gedrag is.

Een reekalf is nooit ver van de moeder en ligt doodstil. Ze meent dat jij haar niet ziet omdat ze vertrouwd op de schutkleur en het ontbreken van lichaamsgeur. In de eerste twee weken zal het dan ook niet snel vluchten. Bij aanraken zal het wel gaan. Als het dier vlucht laat er dan geen hond op jagen. Maak ook geen plotselinge geluiden. Het heeft namelijk geleerd zich onmiddellijk te laten vallen en te drukken, vertrouwend op haar schutkleur en het ontbreken van lichaamsgeur. Laat het vluchten en een veilig heenkomen zoeken.

Ben je van mening dat je het dier toch moet verplaatsen. Zorg dan dat je het dier niet direct aanraakt maar bijvoorbeeld gras of grote bladeren gebruikt tussen jouw lichaam en het lichaam van het reekalf. Dat verlaagt enorm het risico dat het reekalf niet wordt aangenomen door de reegeit. Want het komt in één op de vier gevallen voor dat de reekalveren niet meer door de reegeit worden aangenomen. Dat risico wordt kleiner naar mate er minder aanraking is met hond, mens of vreemd geurende voorwerp als een zak of kist.

Laad de video: Vreemdmaken met fladderzak
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/fladderzak_420.jpg Geproduceerd door: Herzo van der Wal, Kenniscentrum Reeën
27-04-2018

Vreemdmaken is het onaantrekkelijk maken van een gebied voor wilde dieren door bijvoorbeeld geuren, geluiden en andere signalen. En het werkt zo merken natuurdrone piloten. In de percelen waar vreemd wordt gemaakt zijn aanmerkelijk minder reekalveren. Dat maakt dat ook op de avond voor de werkzaamheden het perceel kan worden afgevlogen en de fladderzakken geplaatst kunnen worden. 

De reegeit en de reekalveren zullen niet in een gebied gaan liggen of er uit vertrekken waar zij nerveus worden van vreemde signalen. Zij zullen zich verstoppen op plaatsen waar zij zich wel veilig voelen bijvoorbeeld onder een braamstruik, in de hei of andere ruigte.

Men dient echter het volgende cruciale geheim achter het succes in acht te nemen: De middelen zoals fladderzakken dienen pas de avond of namiddag voor het maaien in het perceel met lang gras geplaatst te worden. Zodat de reekalveren in de nacht het perceel verlaten of niet betreden. Als onverwachts het maaien niet doorgaat dan onmiddellijk de middelen verwijderen totdat er wel gemaaid gaat worden. De dieren leren namelijk snel de situatie als niet gevaarlijk herkennen. Volgens sommige boswachters komt andersom ook voor. Namelijk dat oudere reeën het "vreemdmaken" als signaal voor het komende gevaar leren kennen.

Afbeelding: Plaatsen flattertüten

Als je jaren op dezelfde manier je gras maait is het niet eenvoudig om een andere werkwijze te accepteren. Los van het voordeel dat van binnen naar buiten maaien voor wilde dieren heeft is het volgens ons efficiënter.

Als namelijk de eerste snede bij van binnen naar buiten maaien nauwkeurig wordt bepaald, bijvoorbeeld met GPS-stuurhulp dan wordt het steken tot een minimum beperkt en de buitenkant efficiënt gemaaid. Je rijdt minder over het gemaaide gras en je drijft de aanwezige dieren uit het perceel!

Dat lijkt logisch. Maar anno 2018 heeft Kenniscentrum Reeën nog geen onderzoek gevonden waarin bovenstaande is onderzocht! Wie levert ons de stukken?

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen