Icoon: Beheren reeën

Als we reeën zien dan smelten onze harten. De bambi's laten menig mens een geweldig moment ervaren. De keerzijde van samenleven met reeën mag dan even niet genoemd worden. Een botsing met een ree lijkt dan, even, aanvaardbaar.

Reeën zijn echter heel goed in staat zich in Nederland te handhaven en te verspreiden. Het gaat zelfs zo goed met de reeën dat samenleven met reeën vraagt om beheer van de populatie.

Het is opvallend hoe dit samenleven enerzijds is uitgegroeid tot een vergaand aanpassen van mens aan dier en dier aan mens. En anderzijds tot harde maatregelen leidt zoals het beheer van de populatie reeën. Tot 2015 was dit volledig gebaseerd op vrijwilligheid van lokale beheerders. In 2015 is een overheid begonnen jagers in wildbeheereenheden aan te wijzen om in te grijpen in de populatie. Voorbeeld van aanwijzing overheid tot beheer van de populatie reeën.

's Nachts kunnen de reeën onze sier- en moestuin bezoeken en overdag vormen de reekalveren in het te maaien gras een belemmering in de landbouw. Als we een wandeling maken in het bos verleiden reeën onze honden om op jacht te gaan. Als het dan weer wat rustiger wordt vegen de reebokken de jonge aanplant van de boswachter of vreten zij rozenbottels op die bestemd zijn voor bloemstukjes. En dan zijn er nog de meer dan 6500 aanrijdingen met dieren die los van mogelijke gevolgen voor betrokken personen gemiddeld €1200 per botsing kosten. Dat is samen € 7.800.000. In die berekening hebben we niet de letselschade meegenomen en niet de indirecte schade door vertragingen.

We voorkomen een deel van dit leed en deze schade door adaptief beheer. 

Wij vermoeden dat het ree en diens voorkomen het resultaat is van succesvol beschermen en beheren van de in het wild levende grote hoefdieren in Nederland. Dat beheer vraagt om adequate benadering, regelgeving en veel tijd, kennis en vaardigheden van de beheerder(s).

Afbeelding: Het resultaat van faunabeheermaatregelen: Reeën

 

Naar mate wij mensen het ree vanuit een beschermde status zijn gaan beheren en wij bovendien de omgeving op een meer natuurlijke wijze gingen onderhouden nam het aantal reeën in Nederland spectaculair toe.

Daarom kunnen afhankelijk van de doelstelling van een terreinbeheerder beheermaatregelen nodig zijn om de reeën te weren, te houden of te krijgen. Eén van de doelen kan zijn het verminderen van het aantal wildaanrijdingen. Dat kan met name door het beïnvloeden van de leefomgeving maar ook door het beïnvloeden van het aantal reeën. De huidige wetgeving biedt daarvoor de hulpmiddelen.

De belangen rond het ree
Jagers hebben naast grondgebruikers en liefhebbers van reeën of natuur een belang bij een redelijke dichtheid aan gezonde reeën. Zij vinden het boeiend om alle ins en outs van dieren te kennen en schromen niet om maatregelen te nemen. Jagers zijn Wildbeheereenheden, de Koninklijke Jagersvereniging en de Nederlandse organisatie voor Jacht & Grondbeheer hebben een direct belang bij een goed beheer van reeën. Zij zouden zichzelf dan ook voortdurend de vraag dienen te stellen gaat het goed met de reeën in Nederland en mijn gebied en eventueel hoe kunnen we de beheermethode verbeteren. Daarbij denken zij enerzijds aan het beheer van de leefomgeving en anderzijds aan de reeën. De motivatie om dat te doen is tegenwoordig gefundeerd op het voorkomen van wildaanrijdingen, schade aan belangen van derden en ongewenste populatieontwikkelingen.

De belangrijkste stap die zij hebben genomen is het uitgangspunt: Het ree is beschermd tenzij ... Dat gecontroleerd jagen heeft bij reeën geleid in een gecontroleerde uitbreiding van de populatie.

Bovendien heeft het geleid tot bruikbare hulpmiddelen zoals draagkracht bepalen, betere schattingen van aantallen reeën en betere indicatoren voor de ontwikkeling van de populatie. Met name de methoden die gebaseerd zijn op het Wegen en meten van de gezondheid/conditie van het ree (methoden Smith en Poutsma) en het bepalen van de draagkracht van de leefomgeving (methoden de Achterhoek, van Haaften) worden veel toegepast.

Daarnaast zijn er handreikingen gemaakt voor het beheer van reeën. Deze voorzien in een periodieke vergunning op basis van een faunabeheerplan en jaarlijks terugkerende cycli van inventariseren, plannen maken, uitvoeren. De vergunning periode wordt afgesloten met een evaluatie van het faunabeheerplan van het betreffende deelgebied, vaak de betreffende provincie.

Naast het beheer zoals hierboven geschetst zijn er ook lokaal beheerders die streven naar vergaand zelfregulerende natuur. De meest vergaande vorm is die rond kwaliteit van de bodem en dien ten gevolge maximaal aantal grote grazers dat ontstaat. Een veel besproken voorbeeld zijn de Oostvaardersplassen. De leefomstandigheden nemen in zo’n gebied zodanig toe en af dat de dieren toenemen en sterven zodanig dat een soort als een ree in aantallen snel sterft en bij gebrek aan migratie mogelijkheden verdwijnt.

Cookies instellen