• Zorg voor veiligheid van jezelf en anderen.
  • Bel de politie ( tel. 0900 88 44 )
  • Ga het dier niet achtervolgen of zoeken.
  • Handel rustig en terughoudend.
  • De politie regelt de deskundigen, zoals een erkend nazoekteam
  • Het nazoekteam handelt de wildaanrijding af
  • De materiële gevolgen regel je later!
Afbeelding: Ree slachtoffer aanrijding

Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van faunabeleid. In diverse provincies is bepaald dat, voordat een niet geoorloofde handeling met een beschermd dier plaatsvindt, de politie in kennis moet worden gesteld. Dat kan via de politiemeldkamer (0900 8844). Daarna zorgt de meldkamer dat deskundigen ter plaatse komen en de situatie afhandelen. Die werkwijze heet de Valwildregeling.

De Valwildregeling is inmiddels in een groot deel van Nederland ingevoerd. Elke andere werkwijze is daar niet toegestaan.

Afbeelding: Aangereden ree en voertuig na aanrijding

.
Op grond van de circulaire wapens en munitie 2005 punten 5.7 en 5.8 en de Wet natuurbescherming wijzen politie en provincie deskundigen aan en geven hen verlof voor het opsporen en doden van losgebroken en/of gewond vee/wild. Dat mag ook op die terreinen waar men anders niet bevoegd is. Die aanwijzing geeft tevens toestemming om het gedode of gewonde dier te vervoeren.

Die aangewezen persoon is in staat om de afweging te maken of een gewond dier of het achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt. Het uitgangspunt is dat het dier snel en verantwoord terugkeert in de natuur.

De persoon is ook in staat een gewond dier op te sporen en eventueel te doden. Het opzoeken mag ook uitgevoerd worden met een daartoe gekwalificeerde hond.

Het is belangrijk dat slachtoffers van een aanrijding met wild snel gevonden en geholpen worden. Dit helpen bestaat uit de situatie rond het voertuig en bestuurder veilig maken en uit het opsporen en eventueel uit het lijden van het dier. Dat gebeurt door deskundige nazoekteams. Een nazoekteam bestaat uit een gekwalificeerde hond en diens begeleider met speciale bevoegdheden.

Bent u opzoek naar een nazoekteam: www.zweethonden.nl/zweethondenlijst.asp

Afbeelding: Nazoekteam aan het werk

De Valwildregelingen zijn het gevolg van de vele verkeersongevallen met reeën en andere grote diersoorten die in de politieregio Noord- en Oost Gelderland plaatsvonden. Vaak werden deze ongevallen door de politie afgehandeld. Maar het was ook gebruikelijk dat de lokale jachtopzichter, terreinbeheerders of dierenambulance medewerkers de slachtoffers waaronder mensen en dieren hielpen. Het was door al die betrokkenen vaak niet mogelijk om adequaat op te treden en inzicht te krijgen in de problematiek. Dat kwam mede doordat er wettelijk belemmeringen waren zoals:

  • De betrokkenen hadden geen bevoegdheid om handelingen met beschermde dieren zoals reeën uit te voeren.
  • De jager/jachtopzichter was niet altijd bevoegd om zijn wapens op de plek van de aanrijding voorhanden te hebben of te gebruiken.
  • De politieagent mag het dienstwapen niet gebruiken om een beschermd dier te doden.
  • De dierenambulance-medewerker was niet bevoegd om dode beschermde inheemse dieren te vervoeren.

Deze belemmeringen hadden tot gevolg dat ook alle schade die door de hulpverlening zou kunnen ontstaan niet gedekt was door wettelijk aansprakelijkheidsverzekeringen.

De Valwildregeling heeft hierin duidelijkheid verschaft binnen wettelijke kaders. De wettelijke bevoegdheid van de politie en provincie zijn daarin gecombineerd om afspraken te maken met deskundigen over het doden en of vervoeren van beschermde dieren.

Voor meer informatie over dit onderwerp;
https://www.zweethonden.nl
https://wetten.overheid.nl en zoeken op:
Circulaire wapens en Munitie 2005; art.5.7 en 5.8
Wet Natuurbescherming 2015; art. 3.4

Cookies instellen