We zien dat de kennis over natuur en natuurbeheer die in de 20e eeuw is ontstaan en vastgelegd maar ten dele digitaal beschikbaar is. Veel kennis wordt weggelaten. Dat is jammer.

Kijken we naar bijvoorbeeld Duitsland dan gebeurt het onderhoud van het landschap met veel mee respect voor natuur en het eigendom.

We verwijzen graag naar: Wildakkers aanleggen en verzorgen: Zo komt je stap voor stap vooruit en vermijd je veel voorkomen de fouten.
(Wildacker anlegen und pflegen: So gehen Sie Schritt für Schritt vor und vermeiden häufige Fehler))

Hieronder vind je de aandachtspunten die wij kennen.

Waar vind je land?

De leefomstandigheden voor de in het wild levende planten en dieren zou de eervolle taak van ons allemaal kunnen zijn. En in feite is dit ook zo in de regels opgenomen. Daar is namelijk de zorgplicht vermeld die ons verbiedt de leefomgeving van de planten en dieren ten nadele te beïnvloeden. Daarnaast verplichten de regels de jachthouder, grondeigenaar en of grondgebruiker ook om een redelijke stand van het in zijn veld aanwezige wild te handhaven dan wel, bij het ontbreken daarvan, te bereiken en schade door in zijn veld aanwezig wild te voorkomen. De regels bieden daarnaast de mogelijkheden om de natuur een handje te helpen. De variatie in hoe je die ruimte biedt is bijna eindeloos maar is afhankelijk van je doel. Het is vaak moeilijk de juiste omstandigheden te vinden bij het doel. We willen je daarom een aantal belangrijke tips geven:

Afbeelding: In mei ingezaaide locatie voor randenbeheer in bosrijk gebied


En we bieden die wildernis graag de ruimte. De Wet biedt de mogelijkheden om die wildernis te beheren. De variatie in hoe je die ruimte biedt is bijna eindeloos. Aan een gebied voor de kleine dieren en grote hoefdieren worden daarbij specifieke eisen gesteld. Het is geen eenvoudige opgave voor deze eisen de juiste plek te vinden en daaraan te voldoen. We willen u daarom een aantal belangrijke tips geven:

 • Maak geen plannen op eigendom van een ander zonder overleg met eigenaar
 • Verzamel adressen, kaarten en eigendomsgegevens
 • Markeer potentiële locaties en gebieden in uw omgeving. Dat kunnen zijn; heggen, singels, bosjes, taluds, kleine ruigten, drassige of schaduwrijke landbouwgrond, maaipaden, kapvlaktes, enzovoort
 • Alle locaties langs drukke straten, spoorrails of oppervlakten die het wild over doorgaande wegen lokken kunt u beter gelijk schrappen.
 • Inventariseer marktconforme prijzen van akker- of weilandhuur of pachten.
 • Wildakker of wildweide? Welk mengsel? De keuze op basis van resultaten in de praktijk en uw omstandigheden maken.

Met alle bovenstaande informatie gaat u naar de grondgebruiker of -eigenaar. Kies daarvoor een geschikt moment, bijvoorbeeld in de wintermaanden. Belangrijke argumenten bij de onderhandelingen zijn wat er gaat ontstaan en hoe ongewenste situaties worden voorkomen.

Wie betaalt de huur, het onderhoud, het zaad en mogelijk zelfs de misoogst?
Je kunt besluiten de biotoopverbetering privaat te financieren. Daarbij kun je de steun vragen van gebruikers van het gebied bijvoorbeeld recreanten, fotografen, imkers en/of jagers. Daarnaast kun je organisaties vragen je te helpen het landschapselement aan te leggen en of te beheren:

 • Inventariseer bij de lokale vrijwilligers, wild-, faunabeheereenheid en organisatie voor agrarisch natuurbeheer naar lokale subsidieregelingen.
 • Vraag landelijk belangenverenigingen van imkers, jagers-, natuurbescherming- en landbouworganisaties naar regionale en nationale subsidieregelingen.

Maar wees voorzichtig. Dubbel subsidies ontvangen is niet toegestaan. Vraag daarom, in gebieden waar al gebruik wordt gemaakt van overheidsbijdragen, nooit extra geld maar sluit je aan bij dat initiatief.

Inzaaien kruidenrand in coulissenlandschap Almen

 

 • Ga in gesprek met grondgebruiker(s) en/of eigenaar
 • Oordeel over de impact op andere landschapselementen
 • Neem eventueel de aangrenzende mantel in beheer
 • Maak een keus voor de locatie(s)
 • Neem bodemmonsters om de zuurgraad en voedingstoestand te bepalen

Maak een beheerplan voor de perceelrand, wildakker of bloemenweide

 • Kies voor éénjarige beheercyclus of overjarige beheercyclus
 • Maak en handhaaf bemestings- en bekalkingsadvies
 • Regel de uitvoering incl. partners, vrijwilligers en machines

Overjarige beheercyclus

 • Plan sinusbeheer i.v.m. fauna zoals voedsel voor kuikens

Beheren perceelrand, wildakker of bloemenweide

 • Bemest doelgericht het perceel
 • Kies het plant- en/of zaaigoed
 • Bereid de grond voor
 • Zaai en/of plant
 • Beheer het perceel volgens het beheerplan
 • Maai voor soortenrijkdom
 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

Kunnen wij jou helpen
Wil je ons helpen?
Klik:

Cookies instellen