Stappenplan aanleg akkerrand

We zien dat de kennis over natuur en natuurbeheer die in de 20e eeuw is ontstaan en vastgelegd in Nederland maar ten dele digitaal beschikbaar is. Kijken we naar Duitsland dan zien we dat het onderhoud van het landschap nog met met veel meer respect voor natuur en eigendom gebeurde. Mogelijk dat het economisch belang van natuur daar een rol speelt.

Dit maakt dat we graag verwijzen naar: FAQ Wildakkers aanleggen en verzorgen: HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ) ÜBER WILDACKER)

Zo komt je stap voor stap vooruit en vermijd je veel voorkomende fouten. Hieronder vind je de aandachtspunten die wij direct herkennen.

Afbeelding: In mei ingezaaide locatie voor randenbeheer in bosrijk gebied

Waar vind je land?

De leefomstandigheden voor de in het wild levende planten en dieren zou de eervolle taak van ons allemaal kunnen zijn. En in feite is dit ook zo in de regels opgenomen. Daar is namelijk de zorgplicht vermeld die ons verbiedt de leefomgeving van de planten en dieren ten nadele te beïnvloeden. Daarnaast verplichten de regels de jachthouder, grondeigenaar en of grondgebruiker ook om een redelijke stand van het in zijn veld aanwezige wild te handhaven dan wel, bij het ontbreken daarvan, te bereiken en schade door in zijn veld aanwezig wild te voorkomen. De regels bieden daarnaast de mogelijkheden om de natuur een handje te helpen. De variatie in hoe je die ruimte biedt is bijna eindeloos maar is afhankelijk van je doel. Het is vaak moeilijk de juiste omstandigheden te vinden bij het doel. We willen je daarom een aantal belangrijke tips geven:

En we bieden die wildernis graag de ruimte. De Wet biedt de mogelijkheden om die wildernis te beheren. De variatie in hoe je die ruimte biedt is bijna eindeloos. Aan een gebied voor de kleine dieren en grote hoefdieren worden daarbij specifieke eisen gesteld. Het is geen eenvoudige opgave voor deze eisen de juiste plek te vinden en daaraan te voldoen. We willen u daarom een aantal belangrijke tips geven:

 • Maak geen plannen op eigendom van een ander zonder overleg met eigenaar
 • Verzamel adressen, kaarten en eigendomsgegevens
 • Markeer potentiële locaties en gebieden in uw omgeving. Dat kunnen zijn; heggen, singels, bosjes, taluds, kleine ruigten, drassige of schaduwrijke landbouwgrond, maaipaden, kapvlaktes, enzovoort
 • Alle locaties langs drukke straten, spoorrails of oppervlakten die het wild over doorgaande wegen lokken kunt u beter gelijk schrappen.
 • Inventariseer marktconforme prijzen van akker- of weilandhuur of pachten.
 • Wildakker of wildweide? Welk mengsel? De keuze op basis van resultaten in de praktijk en uw omstandigheden maken.

Met alle bovenstaande informatie gaat u naar de grondgebruiker of -eigenaar. Kies daarvoor een geschikt moment, bijvoorbeeld in de wintermaanden. Belangrijke argumenten bij de onderhandelingen zijn wat er gaat ontstaan en hoe ongewenste situaties worden voorkomen.

Wie betaalt de huur, het onderhoud, het zaad en mogelijk zelfs de misoogst?
Je kunt besluiten de biotoopverbetering privaat te financieren. Daarbij kun je de steun vragen van gebruikers van het gebied bijvoorbeeld recreanten, fotografen, imkers en/of jagers. Daarnaast kun je organisaties vragen je te helpen het landschapselement aan te leggen en of te beheren:

 • Inventariseer bij de lokale vrijwilligers, wild-, faunabeheereenheid en organisatie voor agrarisch natuurbeheer naar lokale subsidieregelingen.
 • Vraag landelijk belangenverenigingen van imkers, jagers-, natuurbescherming- en landbouworganisaties naar regionale en nationale subsidieregelingen.

Maar wees voorzichtig. Dubbel subsidies ontvangen is niet toegestaan. Vraag daarom, in gebieden waar al gebruik wordt gemaakt van overheidsbijdragen, nooit extra geld maar sluit je aan bij dat initiatief.

 • Ga in gesprek met grondgebruiker(s) en/of eigenaar
 • Oordeel over de impact op andere landschapselementen
 • Neem eventueel de aangrenzende mantel in beheer
 • Maak een keus voor de locatie(s)
 • Neem bodemmonsters om de zuurgraad en voedingstoestand te bepalen

Maak een beheerplan voor de perceelrand, wildakker of bloemenweide

 • Kies voor éénjarige beheercyclus of overjarige beheercyclus
 • Maak en handhaaf bemestings- en bekalkingsadvies
 • Regel de uitvoering incl. partners, vrijwilligers en machines

Overjarige beheercyclus

Beheren perceelrand, wildakker of bloemenweide

 • Bemest doelgericht het perceel
 • Kies het plant- en/of zaaigoed
 • Bereid de grond voor
 • Zaai en/of plant
 • Beheer het perceel volgens het beheerplan
 • Maai voor biodiversiteit

Als er wel ingezaaid gaat worden kies dan een goed mengsel met meerjarige plantensoorten maar zonder grassoorten en maak een minimaal 3 meter brede vlek of rand geschikt om te zaaien. Bedenk dat het om natuur gaat! Dus mechanisch onkruid bestrijden. Maak gebruik van bevriezen en verdrogen! Zaai hier het mengsel in het najaar in. In het eerste jaar na inzaai kan veelal worden volstaan met één maaibeurt in september.

Om in het eerste seizoen snel gewenste kruiden te krijgen kun je deze zaaien. Het is belangrijk een goed mengsel te kiezen. Geredeneerd vanuit natuur kun je het best werken met zaden van inheemse plantensoorten. Het beste tijdstip om te zaaien is eind september. Je zaait in het najaar omdat bij zaaien in het voorjaar de onkruiddruk en gevoeligheid voor droogte hoger is.

Maai eerst de bestaande vegetatie kort af en trek de grasmat ondiep open, bijvoorbeeld door te frezen. Bewerk niet dieper dan 10 cm en probeer zoveel mogelijk graspollen te verwijderen. Men noemt dit een “vals zaaibed”. Laat het zaaibed één á twee weken rusten en bewerk het nog een keer oppervlakkig. Daarmee voorkom je een groot percentage dominante en minder gewenste onkruiden. Zaai daarna het mengsel in. In veel gevallen is één gram per vierkante meter voldoende.

In natuurgebieden en wegbermen wordt inzaaien afgeraden. Het is daar beter om met behulp van een gefaseerd maaibeheer naar meer kruidenrijkdom te streven. Vaak is in de bodem nog zaad van allerlei planten aanwezig. Dit kan versneld worden door het maken van een vals zaaibed en een dunne laag maaisel van een vergelijkbaar maar kruidenrijkere vegetatie op de losgemaakte grond te brengen.

Door gefaseerd maaien van randen en bermen kunnen kruiden en insecten in de overblijvende vegetatie overleven. Je begrijpt dat bovenstaande beheer ook prima op een volledig perceel kan worden toegepast.

Meer informatie kun je vinden op www.vlinderstichting.nl.

Cookies instellen