Gebruiksbepaling tussen U (gebruiker) en Stichting Kenniscentrum Reeën

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat U de voorzieningen van Stichting Kenniscentrum Reeën (KCR) gebruikt.

Stichting Kenniscentrum Reeën (KCR) bestaat uit verschillende internet-voorzieningen die bestuurt worden door KCR hierna te noemen kenniscentrum. Dat kenniscentrum wordt U aangeboden onder de voorwaarde dat U deze gebruiksbepalingen accepteert onder de hieronder vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door uzelf toegang te verschaffen tot de internet-voorzieningen gaat U akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als U niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij U deze voorzieningen niet te bezoeken of te gebruiken.

Persoonsgegevens
Voorzichtigheid is geboden wanneer U persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen in een communicatiedienst openbaart. KCR heeft daar namelijk geen directe controle over, en keurt niet vooraf, de inhoud van uw berichten of informatie in een communicatiedienst. KCR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat betreft de inhoud van de communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan zo'n communicatiedienst.

Indien u persoonsgegevens aan KCR verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden U aan deze privacyverklaring goed te lezen.

Materialen verstrekt aan of geplaatst op het kenniscentrum
KCR verzameld en deelt informatie. Indien U informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat U ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 

Informatie beschikbaar gesteld via het kenniscentrum kunnen vallen onder gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. Als U de informatie download bent U zelf verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen over die downloads.

Op bepaalde onderdelen van het kenniscentrum zoals haar Facebook-pagina's kunnen gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

U komt mogelijk in contact met functionarissen en opdrachtnemers van KCR. Hun standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Stichting Kenniscentrum Reeën. Zij zijn geen gemachtigde woordvoerders.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn voorbehouden aan de bron van de informatie. De inhoud is opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Links naar derden
Het kenniscentrum kan verwijzingen bevatten naar andere websites, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button, die betrekking hebben op een specifiek aspect van het kenniscentrum. Dit betekent niet automatisch dat KCR verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Als voorwaarde aan het gebruik van het kenniscentrum, accepteert en garandeert U dat U het kenniscentrum niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen schendt. U mag het kenniscentrum niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting aan het kenniscentrum of het gebruik en genot van het kenniscentrum door een andere partij, ontstaat. U mag niet materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via enige wijze die niet voor dat doel beschikbaar wordt gesteld of verstrekt door KCR.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat U dit alleen doet voor informatieve doeleinden met in achtneming van deze gebruiksbepaling.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Gebruik communicatiediensten
KCR kan informatieborddiensten, discussie ruimtes, nieuwsgroepen, forums, community's, persoonlijke webpagina's, kalenders, en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten aanbieden. Deze zijn ontworpen om U in staat te stellen om op grote schaal met anderen te communiceren. U gaat akkoord met alleen die communicatie of berichten te plaatsen en te verzenden die gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat U akkoord, dat wanneer U een communicatiedienst gebruikt, U niet zult:

 • belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
 • publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • uploaden van bestanden die software of ander materiaal bevatten die beschermd worden door de wetten op intellectueel eigendom (of door rechten op privacy en publiciteit), tenzij U eigenaar bent, de controle over de rechten uitoefent, of alle noodzakelijke toestemmingen heeft ontvangen.
 • uploaden van bestanden die virussen bevatten, corrupt zijn of enige andere gelijksoortige software die de werking van computer(s) kunnen beschadigen.
 • uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven.
 • downloaden van bestand(en) geplaatst door een andere gebruiker, waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal gedistribueerd wordt op zo'n manier.
 • vervalsen of verwijderen van toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of bron aangaande de herkomst van documenten, software of ander materiaal, opgenomen in een bestand.
 • beperken of hinderen van andere gebruikers in het gebruiken en genieten van de communicatiediensten.
 • schenden van een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing is op een betreffende communicatiedienst.
 • verzamelen of op een andere manier vergaren van informatie over anderen, zonder hun toestemming, met inbegrip van e-mailadressen.


Handelen in strijd met recht of wettelijke bepaling
KCR is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Echter, KCR behoudt zich het recht voor om materialen geplaatst op een door haar beheerde communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen.

KCR behoudt daarnaast het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, om welke reden dan ook.

KCR behoudt ook het recht om, te aller tijde, alle informatie die nodig zijn om te voldoen aan een van toepassing zijnd recht, regelgeving, wettelijke procedure of overheidsaanvraag te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te verwijderen naar KCR's eigen goeddunken.

Aansprakelijkheid
Wij hebben de inhoud van het kenniscentrum met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. KCR garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de aankoop, verkoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit KCR, waaronder mede verstaan onze functionarissen en opdrachtnemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van het kenniscentrum. Meer in het bijzonder zal KCR in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door in het kenniscentrum geplaatste informatie;
 • de onmogelijkheid websites te gebruiken; en
 • het feit dat bepaalde informatie op het kenniscentrum onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Als U ontevreden bent over enig gedeelte van het kenniscentrum, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaal mogelijkheid gebaseerd op het gebruik van het kenniscentrum.

Contact
Indien U een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via het contactformulier

Beëindiging / beperking toegang
KCR behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot het kenniscentrum en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment op te zeggen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteurs- en merkenrecht:
De inhoud van het kenniscentrum is: (c) 2013 - Stichting Kenniscentrum Reeën en/of haar opdrachtnemers. Alle rechten voorbehouden.

Veranderen van deze gebruiksbepalingen
KCR behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Disclaimer
Alle inhoud welke KCR communiceert is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, de email-nieuwsbrief, de e-mailingen en alle overige uitingen. KCR is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. KCR staat niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit KCR zijn beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de gebruiker van het kenniscentrum.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen