Afbeelding: voedsel kringloop planten Bron:webcc.corlaercollege.nl/leerjaar2/42__natuurlijk_evenwicht_en_kringlopen

Het evenwichtig aanbieden van voedingsstoffen in de leefomgeving is met name afhankelijk van of deze aanwezig zijn en optimaal opgenomen kunnen worden. De voedingsstoffen kunnen voor de reeën bereikbaar worden door dat deze in planten zijn opgenomen, zodanig dat deze ook voor reeën zijn op te eten en te verteren. Dat betekent bijvoorbeeld bereikbaar zijn. Dit kan beïnvloed worden door houtachtige gewassen te kappen en te snoeien. De vegetatie gaat daardoor verjongen waardoor sappige, kruidachtige/groene plantendelen bereikbaar worden voor reeën.

Er zou gekozen kunnen worden om de dieren toegang te geven tot andere, rijkere, gronden in de omgeving.


Een andere optie is het verbeteren van de algehele voedingstoestand van de bodem. Zo kan men in het leefgebied wildakkers, bladakkers en/of weer uitlopend hakhout in te richten. Als het gaat om het aanvullen van te eenzijdig voedsel is het te overwegen de wild- en bladakkers, aan de hand van grondmonsters, gericht te bemesten.

Het is zomer. De meeste kruidachtige planten in de natuur beëindigen hun groei, hebben bloemen, vormen zaad, uitlopers en knoppen. Het voedsel, een basis, voor de reeën en andere dieren in het volgende jaar. De nazomer is voor veel plantensoorten het seizoen om zich te verspreiden om ook het volgende seizoen weer rijk voorradig te zijn.

Daarom wordt in de zomer de basis gelegd om de leefomgeving te verbeteren. Voor liefhebbers is de zomer dan ook de periode en de kans om de beheerders te benaderen om de natuur een handje te helpen. De zomer is voor beheerders namelijk de tijd om in het veld te overwegen of, waar en hoe de leefomgeving voor reeën en andere wilde planten en dieren te verbeteren.


Reeën houden van voedsel, rust en dekking in een landschap dat afwisselend dekking en korte zon overgoten vegetatie biedt. Op voedselrijke gronden kunnen reeën snel groeien en op krachten komen. De grondsoort, en met name de zuurgraad bepaalt of dat voedsel voor de planten en dien ten gevolge de reeën beschikbaar komt.

De combinatie van landschap, de grondsoort en de variatie daarin vormen hiermee de basis voor de rijkdom van het landschap. De beheerder kan daar gepast invloed op uitoefenen. Met gepast kunt u daarbij denken aan het al dan niet aantrekkelijk maken van uw gebied. Onder andere om te voorkomen dat de dieren zich bijvoorbeeld in bermen van wegen ophouden om te eten of vlak naast een druk bereden weg hun kalveren krijgen.

Dat vraagt om een lange termijn planning die rekening houdt met invloeden van buitenaf.

Het ree kan gezien worden als een ambassadeur van het hedendaagse Nederlandse landschap "dat zich kenmerkt door grote enigszins instabiele natuur. Telkens is er wel ergens een invloed die het De ontwikkeling van de soort toont dat het" Daarom beginnen wij met het beheer van het landschap bij het ree.

Afbeelding: Reebok in wollegras

Argumenten voor aanbieden van mineralen aan reeën en andere, in het wild levende, hoefdieren Naar: Waarom likzout plaatsen? Van: J. Beekhuis in 'de jachtopzichter' 1997 en het in de praktijk bestaande vermoeden dat reeën strooizout van wegen likken.

Waarom mineralen voor reeën aanbieden?
Sinds jaar en dag is het in grofwild leefgebieden gebruikelijk om een mogelijk tekort aan calcium en andere mineralen te compenseren door het verstrekken van mineralenblokken. Hoewel het nut ervan in de praktijk bewezen is blijft het moeilijk uit te leggen en blijven er vragen bestaan. Dit laatste blijkt soms uit opmerkingen als; 'het lijkt wel veeteelt'.

De eiwitvoorziening van reeën is niet alleen afhankelijk van het eiwitgehalte van het voedsel maar ook van de spijsvertering van reeën. Voldoende ruwvoer en koolhydraten die ter beschikking komen van de bacteriën en darmflora in het darmstelsel zorgen ervoor dat deze bacteriën zich uitbreiden en zelf weer als eiwitbron dienen. De calcium-fosforverhouding van de voeding is daarbij van groot belang: er moet minstens tweemaal zoveel calcium als fosfor ter beschikking staan.

Via gewassen op de rijkere gronden bijvoorbeeld uiterwaarden komen op een natuurlijke wijze het calcium en de mineralen in de spijsvertering.. Grote wilde hoefdieren zoals herten en reeën vinden deze voedselbronnen door deze in hun leefgebied op te zoeken. De mineralen worden in hun lichaam opgeslagen waar ze een reserve vormen voor bijvoorbeeld de winter. We zien dat op zoek gaan naar rijke voedselbronnen bijvoorbeeld aan het trekken van edelherten naar uiterwaarden of het aannemen van voedsel van akkers en weiden. De grote hoefdieren zijn goed instaat om zelf de rijkste bronnen te vinden.

Bij het ontbreken van mineralen, een scheve verhouding tussen de mineralen of het belemmeren van de toegang tot die mineralen verslechteren kenmerken zoals het gewicht, van de dieren snel ten opzichte van de dieren die dergelijke bronnen wel beschikbaar hebben.

In het groeiseizoen is er in de groene delen van de planten fosfaat en kalium beschikbaar. De toestand van de bodem met name de verhouding kalium:calcium bepaalt of deze ook voldoende beschikbaar zijn. Naarmate de bodem zuurder is zullen de voedingstoffen voor de planten en dus voor de reeën minder beschikbaar zijn. In dat geval is het extra toedienen van kalk aan de bodem zinvol. Aanwijzingen voor een niet optimale verhouding van mineralen in de voedselbronnen kan worden vastgesteld aan gebrek verschijnselen aan planten en door het nemen van bodem- en gewasmonsters op die plekken waar de dieren vaak foerageren. Bovendien is dit vaak ook vast te stellen aan de conditie van de dieren.

Calcium dringt met een snelheid van circa 1 cm per jaar in de bodem en het duurt daarom vaak enkele jaren voordat het effect van de calcium gift in volle omvang zichtbaar wordt. In de tussenliggende tijd is er nog steeds een voor de reeën minder gunstige mineralen voorraad in de plantendelen. Dit komt met name in de winter tot uiting. De mineralen zijn dan in een minder gunstige verhouding vastgelegd in minder makkelijk te verteren voedsel. Dat betekent dat de voedingsstoffen zoals fosfaten slecht beschikbaar zijn voor de dieren. In die omstandigheden kan het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld fosfaten de voedingsbalans verbeteren.

Een verschijnsel dat wijst op de zoektocht van grote hoefdieren naar mineralen is de grotere verspreiding van, en het verhoogde aantal verkeersongevallen met reeën in winters met sneeuw. De reeën zijn dan meer dan anders in de bermen en op de weg. Vermoedelijk omdat zij daar strooizout zoeken. Dit is een omstreden verklaring en zou onderzocht moeten worden. Het aanbieden van zout op minder gevaarlijke plekken kan die aanrijdingen met reeën misschien voorkomen.

Zowel in het groeiseizoen als in de winterperiode kan invloed worden uitgeoefend op de voedingsbalans. Die invloed resulteert in evenwichtig voedsel dat eventueel wordt aangevuld met mineralen in de vorm van likstenen.

Met een gerichte aandacht voor de mineralen in de leefomgeving van de reeën zal de natuurlijke draagkracht van het gebied vergroten en zal de populatie reeën beter instaat zijn zich te vermeerderen en te handhaven. Hiervan profiteren overigens niet alleen de reeën. Want ook andere wilde dieren zoals konijnen, muizen, eekhoorns en duiven maken gebruik van deze mineralen. De controle van het gebruik kan niet alleen mooie sporen opleveren maar wellicht ook de beloning in de vorm van een mooie afworpstang!

Afbeelding: Etende reeën

Aanvullend op de juist bemeste voedsel bronnen, bijvoorbeeld op de armere zandgronden, of in strenge winters kunt u mineralen in de vorm van likstenen aanbieden.

De praktijk leert dat het met enige regelmaat een blok likzout in het bos gooien niet efficiënt is. Een vrij groot gebied wordt dan met een te veel aan zouten en andere mineralen beïnvloed. Waardoor planten en kleinere dieren sterven. Directe aanraking en overmatig verlies van blokken zijn te voorkomen.

Een simpele methode is de mineralen langs een niet behandelde paal te laten lopen. De mineralen beschermen de paal en kristalliseren tegen de paal. De reeën likken die mineralen van de paal. Het meest eenvoudig wordt dit bereikt door een houder bijv. plastic bloempot buiten bereik van de reeën (circa 2 mtr. hoog) bovenop de paal te bevestigen.


De houder wordt niet afgedekt en is aan de onderzijde zodanig open dat regenwater met mineralen langs de paal loopt. De reeën vinden al snel de paal en zullen de mineralen van de paal likken. Let op dat u zoutbestendige maar niet chemisch verduurzaamde materialen gebruikt.

Uit ervaring blijkt dat de rode likstenen sneller op lossen als de wite stenen. Je kunt daar invloed op uitoefenen door de hoeveelheid lekwater die je op het zout laat komen. Het beste resultaat bereikt u in de directe omgeving van wildakkers, bladakkers en/of percelen hakhout.

Bron: Praktijkboek biotoopverbetering, drukkerij: Het Wapen Van Renkum


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Share

U kunt ons helpen 
door een bijdrage op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Cookies instellen