GEBRUIKSBEPALINGEN TUSSEN GEBRUIKER EN Kenniscentrum Reeën
Het Kenniscentrum Reeën bestaat uit verschillende webpagina's die worden bestuurd door Stichting Kenniscentrum Reeën.

Het Kenniscentrum Reeën wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze GEBRUIKSBEPALINGEN accepteert onder de hieronder vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van Kenniscentrum Reeën vormt uw akkoord met deze bepalingen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN
Kenniscentrum Reeën behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke Kenniscentrum Reeën wordt aangeboden te veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik.

LINKS NAAR DERDEN
Het Kenniscentrum Reeën kan links naar andere websites ("gelinkte websites") bevatten. De gelinkte websites zijn niet onder de controle van Kenniscentrum Reeën en Kenniscentrum Reeën is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte website, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte website. Kenniscentrum Reeën is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte website. Kenniscentrum Reeën verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Kenniscentrum Reeën van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK
Als voorwaarde aan het gebruik van Kenniscentrum Reeën, garandeert u Kenniscentrum Reeën dat u Kenniscentrum Reeën niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen schendt. U mag Kenniscentrum Reeën niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting aan het Kenniscentrum Reeën of het gebruik en genot van Kenniscentrum Reeën door een andere partij, ontstaat. U mag niet materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via enige wijze die niet voor dat doel beschikbaar wordt gesteld of verstrekt door Kenniscentrum Reeën.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN
Het Kenniscentrum Reeën kan bulletin board services, chat ruimtes, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten aanbieden, ontworpen om u in staat te stellen om op grote schaal met het publiek te communiceren of met een groep (collectief, "Communicatiediensten"). U gaat akkoord met alleen die communicatie of berichten te plaatsen en te verzenden die gepast zijn en gerelateerd aan de specifieke communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:
- Belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
- Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
- Uploaden van bestanden die software of ander materiaal bevatten die beschermd worden door de wetten op intellectueel eigendom (of door rechten op privacy en publiciteit), tenzij u eigenaar bent, de controle over de rechten uitoefent, of alle noodzakelijke toestemmingen heeft ontvangen.
- Uploaden van bestanden die virussen bevatten, corrupt zijn of enige andere gelijksoortige software die de werking van computer(s) kunnen beschadigen.
- Uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven.
- Downloaden van bestand(en) geplaatst door een andere gebruiker, waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet legaal gedistribueerd wordt op zo'n manier.
- Vervalsen of verwijderen van toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of bron aangaande de herkomst van documenten, software of ander materiaal, opgenomen in een bestand.
- Beperken of hinderen van andere gebruikers in het gebruiken en genieten van de Communicatiediensten.
- Schenden van een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing is op een betreffende Communicatiedienst.
- Verzamelen of op een andere manier vergaren van informatie over anderen, zonder hun toestemming, met inbegrip van e-mailadressen.

IN STRIJD MET RECHT OF WETTELIJKE BEPALING
Kenniscentrum Reeën is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Echter, Kenniscentrum Reeën behoudt zich het recht voor om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Kenniscentrum Reeën behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, om welke reden dan ook.

Kenniscentrum Reeën behoudt het recht om, te allen tijde, alle informatie die nodig zijn om te voldoen aan een van toepassing zijnd recht, regelgeving, wettelijke procedure of overheidsaanvraag te bewerken, weigeren te plaatsen of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te verwijderen naar Kenniscentrum Reeën's eigen goeddunken.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst openbaart. Kenniscentrum Reeën heeft geen controle over, en keurt niet de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst daarom kan Kenniscentrum Reeën niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de inhoud van de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Beheerders en leveranciers zijn geen gemachtigde Kenniscentrum Reeën woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Stichting Kenniscentrum Reeën.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen vallen onder gebruikers-, reproductie en / of verspreiding beperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen download.

MATERIALEN VERSTREKT AAN OF GEPLAATST OP Kenniscentrum Reeën
Kenniscentrum Reeën beschouwt de materialen die u verstrekt, plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan Kenniscentrum Reeën (inclusief feedback en suggesties) of aan een Kenniscentrum Reeën of daarmee samenhangende dienst als een Inzending. Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het zenden van uw Inzending geeft u Kenniscentrum Reeën, de daaraan verbonden bedrijven de toestemming, de nodige onderlicenties om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetfunctionaliteit en uw naam te publiceren. Dit zonder beperking op het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hier bedoelt. Kenniscentrum Reeën is niet verplicht om de Inzending te aanvaarden en mag de Inzending op elk moment naar Kenniscentrum Reeën's eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u dat u de eigenaar bent of een wettelijke controle over de rechten heeft om uw Inzending zoals beschreven in deze sectie, te doen.

AANSPRAKELIJKHEID
DE INFORMATIE, DOCUMENTEN, SOFTWARE, EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR VIA Kenniscentrum Reeën KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN AAN DE INFORMATIE WORDEN PERIODIEK DOORGEVOERD. Kenniscentrum Reeën EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN IN Kenniscentrum Reeën DOORVOEREN. PERSOONLIJK, MEDISCH, JURIDISCH OF ANDERZIJDS ADVIES ONTVANGEN VIA Kenniscentrum Reeën DIENT NIET TE WORDEN OPGEVOLGD ZONDER EEN TER ZAKE DESKUNDIG, OP UW SITUATIE TOEGESPITST, ADVIES.

Kenniscentrum Reeën EN / OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, DOCUMENTEN, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BEELDEN OP Kenniscentrum Reeën voor enig doel. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN AL DERGELIJKE INFORMATIE, DOCUMENTEN, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DAARMEE "ZOALS HET IS", ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. Kenniscentrum Reeën EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN VAN DE HAND, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN Kenniscentrum Reeën EN / OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK AANVAARDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE.

Als u ontevreden bent over enig gedeelte van Kenniscentrum Reeën, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaal mogelijkheid gebaseerd op het gebruik van Kenniscentrum Reeën.

CONTACT: bestuur@kenniscentrum-reeen.nl.

BEEINDIGING / BEPERKING TOEGANG
Kenniscentrum Reeën behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot het Kenniscentrum Reeën en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment op te zeggen, zonder voorafgaande kennisgeving.

AUTEURS- EN MERKENRECHT:
De inhoud van het Kenniscentrum Reeën is: (c) 2005 - Stichting Kenniscentrum Reeën en / of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

DISCLAIMER
Alle inhoud welke Kenniscentrum Reeën communiceert is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, de email nieuwsbrief, de mailingen en alle overige uitingen. Kenniscentrum Reeën is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Kenniscentrum Reeën staat niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit Kenniscentrum Reeën zijn beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de gebruiker van Kenniscentrum Reeën.

NAKOMING VAN BEPALINGEN
Kenniscentrum Reeën is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures. Geen van deze gebruiksbepalingen doet afbreuk aan het recht van Kenniscentrum Reeën om te voldoen aan de bestaande wetten en juridische procedures.