Kenniscentrum Reeën

In Gelderland is bepaald dat, voordat enige niet geoorloofde handeling met een beschermde dier plaatsvindt, de politie in kennis moet worden gesteld, via de meldkamer. Daarna verzorgd de meldkamer dat deskundigen ter plaatse komen en de situatie afhandelen. Deze werkwijze heet valwildregeling. De valwildregeling is inmiddels in een groot deel van Nederland ingevoerd. Elke andere werkwijze is daar niet rechtsgeldig.

Afbeelding: Reeën in ons dichtbebouwde landschap

Op grond van de circulaire wapens en munitie 2005 punten 5.7 en 5.8 en de Wet natuurbescherming wijzen politie en provincie die deskundigen aan en geven hen verlof voor het opsporen en doden van losgebroken en/of gewond vee/wild. Dat geldt ook op die terreinen waar men anders niet bevoegd is. Die aanwijzing geeft tevens toestemming om het gedode of gewonde dier te vervoeren.

Die aangewezen persoon moet instaat zijn om de afweging te maken of een gewond dier of achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt. Het uitgangspunt moet zijn dat het dier snel en verantwoord terug moet keren naar de natuur.

De persoon moet ook in staat zijn een gewond dier op te sporen en eventueel te doden. De nazoek mag ook uitgevoerd worden met een daartoe gekwalificeerde hond. Er wordt nog gewerkt aan een kwaliteitsprotocol voor de opsporing en opvang van wilde inheemse dieren. het geheel van aangewezen persoon, gekwalificeerde hond en eventueel diens begeleider noemen we het nazoekteam.

Bovenstaande is het gevolg van de vele verkeersongevallen met reeën en andere grote diersoorten die in de regio Noord- en Oost Gelderland plaatsvinden. Die regio bestaat uit de Achterhoek, IJsselstreek en de Veluwe. Vaak werden deze ongevallen door de politie afgehandeld. Maar het was ook niet ongebruikelijk dat lokale jachtopzichter, terreinbeheerders of dieren hulpverleners de automobilist en of het dier hielpen. Het was door al die betrokkenen vaak niet mogelijk om adequaat op te treden en inzicht te krijgen in de problematiek. Dat kwam mede doordat dit niet goed was geregeld en er daardoor wettelijk belemmeringen waren die bestonden uit;

  • De betrokkenen hadden geen aanwijzing op grond van de flora- en faunawet om handelingen met beschermde dieren zoals reeën uit te voeren.
  • De jager/jachtopzichter is niet altijd bevoegd om zijn jacht wapens op de plek van de aanrijding voorhanden te hebben en/of te gebruiken.
  • Het politie dienstwapen mag niet gebruikt worden om een beschermd dier te doden.
  • De dieren ambulance is niet bevoegd om dode beschermde inheemse dieren te vervoeren.

Met als gevolg dat ook alle ten gevolge van de hulpverlening ontstane schade niet gedekt was door wettelijk aansprakelijkheidsverzekeringen.

De nieuwe regeling heeft hierin duidelijkheid verschaft binnen wettelijke kaders. geschapen door de wettelijke bevoegdheid van de politie en provincie om afspraken te maken met deskundigen over het doden en of vervoeren van beschermde dieren.

Voor meer informatie over dit onderwerp;
http://www.zweethonden.nl
http://wetten.overheid.nl en zoeken op:
Circulaire wapens en Munitie 2005; art.5.7 en 5.8
Wet Natuurbescherming 2015; art. 3.4

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen