Icoon: Beheer landschapselementen

 

Wees zuinig op bermen en randen!

Beheer van landschapselementen zorgt voor prachtige overgangen van cultuurgrond via de zoom met kruidachtige planten, naar de mantel waarin struiken domineren en die soms opgaan in het bos.

In de winter en het voorjaar zijn ruige perceelranden van kruiden en struweel tot twee meter erg belangrijk als voedsel, beschutting en nestgelegenheid voor heel veel in het wild levende dieren.

Afbeelding: Bewaard gebleven rand met kruiden, struiken en enkele bomen


Zomen zijn daarin de randen van kruidachtige planten. De zoom vormt een natuurlijke overgang van cultuurgrond naar de naast gelegen percelen of de mantel. De mantel is de overgang van zoom naar bos en wordt gedomineerd door heesters.

Uit ontelbare waarnemingen is veel inzicht in het gebruik van landschapselementen ontstaan. Een van de vele bevindingen is dat ruwe plekken, struweel, hoekjes met doorgegroeid grassen, ruigtekruiden en bloeiende planten veel boeiender als eentonige cultuurgronden. Vooral ook zo boeiend door de dierenwereld die zich daar schuilt houdt en vermeerdert. Ook productiebossen zijn voor dieren eigenlijk saai en eentonig. Want, hoewel in de eerste jaren vele dier- en plantensoorten profiteren van de ruimte, de lucht en het licht verdwijnt die variatie in soorten en bijbehorende dynamiek al snel als de boomsoorten de onderlinge concurrentie hebben beslecht en hun invloed het bos domineert.

Afbeelding: Bloeiende kruidenrand in coulissen landschap Almen


In de randen en open plekken is echter de dynamiek, daar is het dierenleven. Daar kan voor de fauna dan ook het afnemen van aantallen dieren en -soorten worden het meest effectief worden gestopt. Wij pleiten daarom voor het verbeteren van het beheer van op dieren ingerichte en beheerde landschapselementen zoals de zomen van kruidachtige planten en mantels van heesters en struiken, niet zijnde hakhout met slechts sporadisch een opgaande boom!

De scherpe overgangen in ons eentonige productielandschap, worden doorbroken als we langs landbouwpercelen, groenstroken of bos, randen met voedsel en voor beschutting, accepteren en beheren. Bij voedsel kunt u in dit geval naast kruidachtige delen van planten ook denken aan nectar uit bloemen. Door de aanleg van dergelijke randen ontstaat ook een netwerk van biotopen met voor wilde dieren noodzakelijke eerste levensbehoeften. Deze vormen daardoor interessante verbindingen naar andere gebieden, zogenaamde verbindingszones.

Schets: van overgang vlakte via zoom en mantel naar bos


De randen van bos,weiland en akker worden met name door boeren, boswachters, imkers, jagers beheerd. Zij hebben als 'gebruiker' een belang bij dat beheer. Daardoor is bij deze mensen veel kennis gekomen. Om de landschapselementen efficiënt te realiseren zoeken zij geschikte percelen, tijd en werkwijzen. Alleen als zij die hebben of krijgen kan de noodzakelijke variatie in voedsel en beschutting tot stand komen.

Door de aanleg van de landschapselementen in eentonige gebieden wordt het klimaat veranderd en ontstaan er leefomstandigheden voor het leven van planten en dieren. Zo ontstaat er variatie in landschap en in diersoorten. Juist in de met dit doel beheerde gebieden wordt voorzien in de eerste levensbehoeften van bijen, vlinders, vogels, knaagdieren en grote hoefdieren.

Tenslotte voorkomt de aanleg en het beheer van aantrekkelijke zoomen en mantels, ver weg van de doorgaande wegen, dat de dieren onnodig langs en op de weg naar voedsel en mineralen zoeken.

Of het nu om smaakvol voedsel voor de dieren gaat, om beschutting voor de dieren of een verbindingszone naar een nieuw leefgebied, beheerde randen met daarin, weloverwogen plantensoorten, zorgen voor succes. Onze grootste inheemse wilde diersoorten waaronder het ree, vinden die randen net zo interessant als de enkele centimeters grote dwergmuis die zelfs haar hangende bolvormige nest, in de aangeboden vegetatie bouwt. Daar genieten niet alleen de wilde dieren van maar zeker ook de mensen. Een te overwegen maatregel kan dan ook zijn om mensen op gepaste afstand naar deze variant van het natuurtheater te laten kijken en genieten.

Elke beheerder van landerijen kan natuur beheren. Maar als dit negatieve invloeden heeft op de inkomsten zorgen die ervoor dat niet het beste resultaat wordt bereikt. Met name het onttrekken van de gronden aan het totale areaal bijv. aan voor bemesten beschikbare oppervlakte belemmert het behouden of beschikbaar stellen gronden voor natuur.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is om die reden ingevoerd. De kern hiervan is het behouden van een leefgebied voor (dier)soorten van internationaal belang op basis van een collectieve aanpak. Dit is onder andere ontstaan door het, sinds 1986, promoten van natuurbeheer door particuliere eigenaren en beheerders door de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied . In 1998 is door het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij erkend dat ook particuliere eigenaren en beheerders, waaronder boeren, natuur in het landschap beheren en ontwikkelen.

Die drempel tegen natuurvriendelijk boeren in combinatie met de erkenning dat iedereen natuur kan behouden, beheren en ontwikkelen heeft er toe geleid dat in 2000, onder de naam Programma Beheer, natuurbeheer door boeren gesubsidieerd werd. Dit programma biedt boeren en landgoedeigenaren de mogelijkheid om natuur te beheren binnen de gangbare bedrijfsvoering. Natuurbeheer is hierdoor niet alleen voorbehouden aan organisaties die natuur voor ons beheren zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Provinciale Landschappen maar aan alle beheerders van landerijen in Nederland.

In 2014 staat in de Rijks Natuurvisie:"Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is agrarisch natuurbeheer onderdeel van het natuurbeleid van de rijksoverheid. Dit beheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied, zoals de instandhouding van Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten. In het Natuurpact is de regie van het agrarisch natuurbeheer aan de provincies toegedeeld. Doordat het instrumentarium zich richtte op de kleine schaal van individuele bedrijven was het onvoldoende effectief, en duur in de uitvoering. Daarom streeft het kabinet naar een nieuw stelsel , waarin wordt gewerkt met doelen voor een groot gebied en met collectieven van agrariërs die samenwerken en kennis delen met andere betrokken partijen in zo’n gebied: natuur- en landschapsorganisaties, bewoners en bedrijven. "

Dat heeft in 2016 geresulteerd in een collectief model van agrarisch natuurbeheer en de subsidie regelingen voor agrarisch natuur en landschapsbeheer. Daarnaast biedt de overheid antwoord op de vraag wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie voor natuurbeheer?

Heeft u plannen neem in ieder geval contact op met de lokale agrarische natuurverenigingen en oordeel of uw plannen binnen één of meer van de regelingen valt!

Kijk de video: Video: Patrijs!
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/Heggenbeheer_voor_perceelranden_256.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sEpvSCTcGl8
Geproduceerd door: Brabants Landschap
Brabants Landschap presenteert natuur dichtbij huis. 2013 was het jaar van de Patrijs.

28-10-2013

Kijk de video: Video: Bescherming patrijs
https://www.over-reeen.nl/Portals/0/afbeeldingen/beleven_beheren/randenbeheer/2018_patrijs_alert_724.jpg?ver=2020-02-03-125335-697
https://www.youtube.com/watch?v=yfaXjktQxVM
Geproduceerd door: Brabants Landschap
Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en Vogelbescherming Nederland starten een groot grensoverschrijdend beschermingsproject Interreg-project PARTRIDGE. Met dit project willen natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland laten zien dat er op het moderne platteland nog wel degelijk toekomst is voor de patrijs.

22-11-2016


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

Jij kunt ons helpen
bijv. door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Kijk de video: Video: Heggenbeheer voor wild (Duits ingesproken)
Geproduceerd door: Wildmeister (DJV)
Hoogste kwaliteit levensomstandigheden krijgen gebaseerd op ervaringen van experts. Thomas Berner vertelt, in het Duits, wat de beheerder van boerengeriefhout, singel of heg kan doen om deze aantrekkelijk te maken en houden voor wilde dieren.

8-1-2015 https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/Heggenbeheer_voor_perceelranden_256.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=PbCqd899qrE

Kijk de video: Video: De heg voor wilde dieren (Duits gesproken)
Geproduceerd door: Wildmeister (DJV)
Thomas Berner vertelt, in het Duits, welk beheer en welke zaadmengsels toegepast kunnen worden om akker- en perceelranden nog aantrekkelijker te maken voor wilde dieren. Hoogste kwaliteit levensomstandigheden gebaseerd op ervaringen van experts.

8-1-2015
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/Natuurmengsels_voor_perceelranden_256.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=XtKZk8Ny1i4
Cookies instellen