Wat wij zien is dat de kennis over natuur en natuur beheer in de 20e eeuw is ontstaan en vastgelegd en maar ten dele digitaal is vastgelegd. Dat veel kennis wordt weggelaten omdat het anders ingewikkeld wordt. Dat is jammer want alleen met kennis kun je het beheer effectief en zo eenvoudig mogelijk maken.

De aanleg en het beheer van landschapselementen voor biodiversiteit staat in Nederland onder enorme druk van intensief gebruik van het landschap, mechanisatie in het landschapsbeheer en de wens de natuur volledig haar gang te late gaan. Binnen de stroming intensief gebruik is het zoveel mogelijk ecologisch verantwoordbeheer van akkerranden in opkomst. Daar liggen de duurzame kansen voor natuur en reeën. Vanuit het ree is het ecologisch verantwoord onderhouden van het landschap een enorme verwennerij. Onze adviezen worden vanuit die gedachte vormgegeven.

Kijken we naar bijvoorbeeld Duitsland dan ligt daar het onderhoud van het landschap sinds begin van de 20e eeuw veel dichter bij de mensen met respect voor het eigendom. In die lijn leggen wij kennis vast en verwijzen naar deskundigen:

We verwijzen graag naar: Wildakkers: Wat je over de aanleg, het onderhoud en de functie zou moeten weten (Wildacker anlegen und pflegen: So gehen Sie Schritt für Schritt vor und vermeiden häufige Fehler)

Inzaaien kruidenrand in coulissenlandschap Almen

 

 • Gesprekken met grondgebruiker en/of eigenaar
 • Oordeel over impact op andere landschapselementen
 • Perceelkeus voor randenbeheer
 • Nemen van bodemmonsters voor bepalen zuurgraad en voedingstoestand

Ontwikkel beheerregime

 • Kies voor éénjarige cyclus of overjarige cyclus
 • Overweeg sinusbeheer i.v.m. voedsel voor kuikens
 • Regel ondersteuning door partners en machines
 • Maak en handhaaf bemestings- en bekalkingsadvies

Beheren

 • Kies het plant- en/of zaaigoed
 • Beheer de aangrenzende mantel
 • Bemest doelgericht het perceel
 • Bereid de grond voor
 • Zaai en plant
 • Beheer het perceel conform beheerplan
 • Maai voor soortenrijkdom

Waar vind je land?

De leefomstandigheden voor onze wilde dieren en planten verbeteren zou de eervolle taak van ons allemaal kunnen zijn. En in feite is dit ook zo in de wet geregeld. Maar er kan snel een misverstand ontstaan. Tot nu toe verplicht de Wet de jachthouder, grondeigenaar en of grondgebruiker om een redelijke stand van het in zijn veld aanwezige wild te handhaven dan wel, bij het ontbreken daarvan, te bereiken en om schade door in zijn veld aanwezig wild te voorkomen.  Wild is iets anders als niet gehouden planten en dieren. Wild is een term uit een tijd dat je de natuur op je grond mag benutten. Onder wild vallen nu alleen nog houtduif, wilde eend, konijn, haas en fazant. Wij nemen de graag de ruimte om niet gehouden planten en dieren wildernis te bieden. Wij zien die organismen graag in het wild. Zo natuurlijk mogelijk.    

Afbeelding: In mei ingezaaide locatie voor randenbeheer in bosrijk gebied


En we bieden die wildernis graag de ruimte. De Wet biedt de mogelijkheden om die wildernis te beheren. De variatie in hoe je die ruimte biedt is bijna eindeloos. Aan een gebied voor de kleine dieren en grote hoefdieren worden daarbij specifieke eisen gesteld. Het is geen eenvoudige opgave voor deze eisen de juiste plek te vinden en daaraan te voldoen. We willen u daarom een aantal belangrijke tips geven:

 • Verzamel adressen, kaarten en eigendomsgegevens
 • Markeer potentiële locaties en gebieden in uw omgeving. Dat kunnen zijn; heggen, singels, bosjes, taluds, kleine ruigten, drassige of schaduwrijke landbouwgrond, maaipaden, kapvlaktes, enzovoort
 • Alle locaties langs drukke straten, spoorrails of oppervlakten die het wild over doorgaande wegen lokken kunt u beter gelijk schrappen.
 • Inventariseer marktconforme prijzen van akker- of weilandhuur of pachten.
 • Wildakker of wildweide? Welk mengsel? De analyse op basis van resultaten in de praktijk uitvoeren.
 • Met alle bovenstaande informatie gaat u naar de grondgebruiker of -eigenaar. Kies daarvoor een geschikt moment, bijvoorbeeld in de wintermaanden. Belangrijke argumenten bij de onderhandelingen zijn ook het terugdringen van de wildschade en verkeersslachtoffers door afleiding en de blijvende waarde voor andere grondgebruikers van hetzelfde gebied.

Wie betaalt de huur, het onderhoud, het zaad en mogelijk zelfs de misoogst?

 • Inventariseer bij de lokale wild-, faunabeheereenheid of organisatie voor agrarisch natuurbeheer naar lokale subsidieregelingen.
 • Vraag landelijk jagers-, natuurbescherming- en landbouworganisaties naar regionale en nationale subsidieregelingen.

Maar wees voorzichtig. Dubbel subsidies ontvangen is niet toegestaan. Vraag daarom, in gebieden waar al gebruik wordt gemaakt van overheidsbijdragen, nooit extra geld aan.

Als dit tot niets leidt dan blijft niets anders over dan de biotoopverbetering op een andere manier te financieren. Daarbij kun je de steun vragen van andere gebruikers van het gebied bijvoorbeeld recreanten, fotografen, imkers en/of jagers.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

Jij kunt ons helpen
bijv. door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Cookies instellen